CRAFTSMAN V20 7 1 4 Inch Sliding Miter Saw Kit, Cordless (CMCS714M1)