BOSCH RH328VC 36K 36V SDS plus Rotary Hammer, 1 1 8 Inch